Bilder från galleriet
Medlemmar online


Kalender


Antal besökare
Idag: 909 st
Igår: 264 st
Totalt: 2926150 st

Alpina CS Postgiro nr: 43 17 34-3


Ordförande. Ando Gunnarsson

Vice ordf/ Kassör. Fredrik Ekroth.
Sekreterare. Stig-Björn Rudolph

Ledamot. Henrik Lundbäck.
Ledamot . Dic Henriksson
Ledamot. Rolf Forsman.

Stadgar
§ 1 NAMN
Klubbens namn är ALPINA Club Schweden, vilket förkortas ALPINA CS.

§ 2 NATUR OCH ÄNDAMÅL
Klubben är en ideell förening utan ekonomiska, politiska eller religiösa intressen. Klubben skall i en seriös anda främja intresset för ALPINA-bilar i Sverige genom att:
- sprida information om bilmärket ALPINA och dess historia.
- verka för att höja utbytet av att äga och köra ALPINA.
- verka för bevarandet och restaurerandet av olika ALPINA-bilar.

§ 3 VERKSAMHET
Klubben skall verka för det i § 2 andra stycket angivna ändamålet genom att:
- arrangera medlemsmöten och andra sammankomster.
- aktivt stimulera och underlätta bevarande- och restaureringsarbeten med ALPINA-bilar
- ombesörja kontakter med myndigheter, klubbar och andra institutioner med verksamhet som berör klubbens ändamål
- insamla och bevara fotografiska bilder, litteratur, tekniska beskrivningar och annan dokumentation av ALPINA-bilar.

Klubben skall vidare underlätta kontakter mellan medlemmar i ALPINA CS och medlemmar i andra klubbar med likartad verksamhet. Detta skall ske främst genom att klubben publicerar en medlems- och fordonsförteckningar.

§ 4 MEDLEMSKAP
Medlemskap i ALPINA CS innebär ordinarie medlemskap, ständigt medlemskap eller hedersmedlemskap, varvid
- ordinarie medlemskap kan vinnas av envar.
- styrelsen kan kalla förtjänt person till ständig medlem och
- årsmötet kan kalla särskilt förtjänt person till hedersmedlem.

§ 5 BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN
Högsta beslutande organ är årsmötet eller ett extra ordinarie medlemsmöte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet ombesörjs av en styrelse som verkställer beslut av årsmötet och förvaltar klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret.

§ 6 STYRELSE
Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av:
- en ordförande, som varje jämnt år väljs på två år.
- en vice ordförande, som varje udda år väljs på två år.
- en sekreterare, som varje jämnt år väljs på två år.
- en kassör, som varje udda år väljs på två år.

Styrelsen skall vidare bestå av erforderligt antal ledamöter, valda av årsmötet på ett år.

Den som föreslås till plats i styrelsen skall redan tidigare vara medlem i klubben och skall vara personligen närvarande vid årsmötet. Styrelsen kan dock om synnerliga skäl föreligger medge undantag från denna regel.

§ 7 STYRELSEARBETET
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelsemedlemmarna påfordrar detta. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på sammanträdet, skall tillställas ledamöterna minst två veckor före sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när kallelse till sammanträde skett i behörig ordning. Beslut om åtgärd som inte tål uppskov får dock fattas utan att kallelse till styrelsesammanträde skett. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ärenden som kräver särskild behandling får handläggas av en arbetsgrupp som tillsätts av styrelsen. För beslut av sådan arbetsgrupp gäller vad som anges i andra stycket. "Sådant beslut gäller som beslut av styrelsen".

§ 8 FIRMATECKNING
Klubbens firma tecknas av ordföranden och sekreteraren var och en försig. Styrelsen kan ge kassören rätt att teckna konton i bank och post.

§ 9 VERKSAMHET OCH ÅRSMÖTE
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår.

Årsmötet hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kallar till årsmötet samt distribuerar förslag till dagordning på hemsidan minst fyra veckor före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två rösträknare tillika justeringsmän samt kontroll av antalet röstberättigade.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Balans- och resultaträkningar.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Förslag till budget för innevarande räkenskapsår.
8. Fastställande av medlemsavgift.
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
10. Val av styrelse.
11. Övriga frågor.

Röstberättigad medlem har en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs eller är särskilt föreskriven. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 10 MOTIONER
En medlem kan genom motion väcka förslag om klubbens verksamhet eller beträffande stadgarna.
En motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.

Styrelsen bör bereda avgivna motioner. Dessa skall i sådant fall jämte styrelsens yttrande över dem distribueras i samband med kallelsen.

§ 11 EXTRA ORDINARIE ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE
Ett extra medlemsmöte skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller minst en sjundedel (1/7) av medlemmarna påfordrar det. Styrelsen är då skyldig att inom två veckor utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Härvid gäller de bestämmelser om kallelse till årsmötet m.m. som framgår av §6. Förslag till dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet skall bifogas kallelse till ett extra ordinarie medlemsmöte.

Vid ett extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall de i § 9 under punkterna 1, 2, 3 och 9 angivna ärendena behandlas.

§ 12 AVGIFTER
Medlemsavgift och inträdesavgift fastställs av årsmötet. Hedersmedlem och ständig medlem är befriad från medlemsavgift.

Medlemsavgiften gäller för medlemskap under 1 år, 1 januari till 31 december.. Medlem uppmanas under medlemskapets elfte månad att förnya detta. Ny medlemsavgift skall vara erlagd senast under den tolfte månaden. Om detta ej sker anses utträde ur föreningen ha skett.

§ 13 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlem som skriftligen eller muntligen begär att få utträda ur klubben befrias omgående från medlemskapet. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid inte till någon del. Medlem som skadar klubbens verksamhet eller på annat sätt verkar mot dess ändamål kan uteslutas ur klubben genom beslut av årsmöte eller av extra ordinarie allmänt medlemsmöte.

§ 14 PROTOKOLL
Protokoll skall föras vid årsmöte, vid extra ordinarie allmänt medlemsmöte, vid styrelsemöte och vid möte i arbetsgrupp enligt § 7 andra stycket. I protokollet skall mötets beslut antecknas. När omröstning har skett skall i protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för röstresultatet.
Protokoll skall justeras inom en månad från mötet.
Justerat protokoll från årsmöte eller från extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall publiceras på hemsidan senast två utgåvor efter mötet. Justerat protokoll från styrelsemöte eller från möte i arbetsgrupp enligt § 7 andra stycket skall tillställas styrelsens medlemmar senast 30 dagar efter mötet.

§ 15 ÄNDRING AV STADGAR
För att ändra dessa stadgar krävs en majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid två på varandra följande mötet enligt § 9 eller § 11 med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmötet.

§ 16 UPPLÖSNING AV KLUBBEN
Klubben upplöses genom att styrelsens förslag härom godkänns av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna vid två på varandra följande möten enligt § 9 eller § 11 med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmötet. Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla Barncancerfonden.
_ _ _ _ _ _ _


Stadgarna har antagits av årsmötet den 04.09.2005.
Användarnamn

Lösenord


Glömt lösenordet?
Bli medlemIf

Vimmerby Lackservice